Nederlands Engels
 

Verhuurvoorwaarden

Deze Reisvoorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de SER en zijn laatstelijk herzien in september 2008. Bij de totstandkoming van deze voorwaarden is rekening gehouden met bestaande wettelijke bepalingen.

Extra clausule: De reisorganisator kan eigen, zelf vastgestelde bepalingen aan onderstaande Reisvoorwaarden toevoegen. Behoudens de toegestane afwijkingen als bedoeld in art. 1 lid 4 kunnen deze bepalingen geen afbreuk doen aan deze reisvoorwaarden en zijn uitsluitend bedoeld om de positie van de consument verder te versterken.

Artikel 1. Toepasbaarheid Algemene Voorwaarden.
Artikel 2. Totstandkoming Huurovereenkomst.
Artikel 3. Kennelijke fouten.
Artikel 4. Herroeping aanbod.
Artikel 5. Informatieplicht reiziger.
Artikel 6. Aanmelder.
Artikel 7. Informatie van derden.
Artikel 8. Betaling.
Artikel 9. Informatie voorziening.
Artikel 10. Reisbescheiden.
Artikel 11. Wijzigingen door de reiziger.
Artikel 12. Annulering door de reiziger.
Artikel 13. Uitsluiting en beperkingen aansprakelijkheid reisorganisator.
Artikel 14. Verplichtingen van de reiziger.
Artikel 15. Rente en incassokosten.
Artikel 16. Klachten.

Artikel 1. Toepasbaarheid Algemene Voorwaarden
Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op alle huurovereenkomsten van Villatiz.nl. Afwijkende afspraken of regelingen gelden alleen indien deze schriftelijk zijn bevestigd door daartoe bevoegde medewerkers van Villatiz.nl

Artikel 2. Totstandkoming Huurovereenkomst
De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod van Villatiz.nl. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de reiziger schriftelijk of langs elektronische weg zo spoedig mogelijk een bevestiging hiervan, eventueel in de vorm van een factuur. Bij boeking via internet richt Villatiz.nl het boekingsproces zodanig in dat de reiziger er vóór de aanvaarding op gewezen wordt dat hij een overeenkomst aangaat. Door de bevestiging van de boeking door de reisorganisator is de reiziger aan deze overeenkomst gebonden.

Artikel 3. Kennelijke fouten
Kennelijke fouten en kennelijke vergissingen binden Villatiz.nl niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn fouten en vergissingen die – vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger – op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten zijn.

Artikel 4. Herroeping aanbod
Het aanbod van de reisorganisator is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen. Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van de reissom of van andere fouten is toegestaan. De herroeping wordt zo spoedig mogelijk na berichtgeving bekend gemaakt waarna Villatiz.nl de reiziger, indien mogelijk, een alternatief aanbod doet.

Artikel 5. Informatieplicht reiziger
- De reiziger verstrekt Villatiz.nl voor of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst alle gegevens omtrent hemzelf en de door hem aangemelde reizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst. Daartoe behoren indien beschikbaar het nummer van zijn mobiele telefoon en email adres.
- Tevens vermeldt de reiziger bijzonderheden omtrent de hoedanigheid of de samenstelling van de door hem aangemelde groep reizigers die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis door Villatiz.nl
- Indien hij in deze informatieplicht tekortschiet en dit tot gevolg heeft dat deze reiziger(s) door de Villatiz.nl van (verdere) deelname aan de reis overeenkomstig het wordt (worden) uitgesloten, worden de gemelde annuleringskosten aan hem in rekening gebracht.


Artikel 6. Aanmelder
- Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat (de aanmelder), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.
- Alle verkeer (ook het betalingsverkeer) tussen de reiziger(s) enerzijds en Villatiz.nl anderzijds verloopt uitsluitend via de aanmelder.
- De (andere) reiziger(s) is (zijn) voor zijn (hun) eigen deel aansprakelijk.


Artikel 7. Informatie van derden 
Villatiz.nl draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie in foto's, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven.

Artikel 8. Betaling
- Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient een aanbetaling van 30% van de totale overeengekomen reissom te worden voldaan.
- Het restant van de reissom moet uiterlijk zes weken voor de dag van vertrek in het bezit zijn van Villatiz.nl. Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim. Hij wordt daar door of namens Villatiz.nl schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. Villatiz.nl heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend.
- Indien de overeenkomst binnen 6 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet terstond de gehele reissom worden voldaan.

Artikel 9.Informatie voorziening
- Indien de reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening.
- De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de benodigde documenten, zoals een aan alle geldigheidsvereisten voldoend paspoort, of, waar toegestaan, een identiteitskaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, rijbewijs en groene kaart.
- Door of vanwege de reisorganisator zal de reiziger informatie worden verstrekt over de mogelijkheid tot het afsluiten van een annuleringskostenverzekering en een reisverzekering.


Artikel 10. Reisbescheiden
- Villatiz.nl stelt de benodigde reisbescheiden uiterlijk 10 dagen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf in het bezit van de reiziger, tenzij dit redelijkerwijs niet van de Villatiz.nl kan worden gevergd.
- Indien de reiziger uiterlijk 5 werkdagen voor vertrek nog geen reisbescheiden ontvangen heeft, meldt hij dit onverwijld bij Villatiz.nl.
- Ingeval een reis wordt geboekt binnen 10 dagen voor de dag van vertrek geeft Villatiz.nl aan wanneer en op welke wijze de benodigde reisbescheiden in het bezit van de reiziger worden gesteld.
- Als de reiziger deze niet dienovereenkomstig ontvangen heeft, meldt hij dit onverwijld bij Villatiz.nl

Artikel 11. Wijzigingen door de reiziger
- Na totstandkoming van de overeenkomst kan de reiziger een voorstel tot wijziging indienen bij Villatiz.nl. Villatiz.nl brengt de reiziger wijzigingskosten in rekening ten hoogte van 35,- euro. Een wijziging in een reservering (Reservering met vertrek binnen 9 weken uitgesloten) binnen 7 dagen na het maken van een boeking zijn kosteloos.
- De hoofdhuurder kan ten allen tijde de reisovereenkomst annuleren of een vervangende huurder aanwijzen op voorwaarde dat dit schriftelijk geschiedt en de annuleringkosten in acht worden genomen. Bij het aanwijzen van een vervangende huurder dienen oude én nieuwe huurder de overname schriftelijk te bevestigen aan Villatiz.nl.
- Wijziging van de vertrekdatum of vermindering van het aantal betalende passagiers kan worden beschouwd als een (deel-)annulering waarop de annuleringskosten van toepassing zijn. In dat geval zijn geen wijziging- of communicatiekosten verschuldigd. Informeer hiervoor bij Villatiz.nl naar de kosten.


Artikel 12. Annulering door de reiziger
Voor eigen-vervoerreizen naar wooneenheden zoals bungalows, appartementen, stacaravans en campingstaanplaatsen, zijn naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten verschuldigd:
- Bij annulering tot de 42ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling;
- Bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 60% van de reissom;
- Bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom;
- Bij annulering op de vertrekdag of later: de volle reissom.

Buiten kantooruren Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag. Onder kantooruren wordt verstaan maandag tot en met vrijdag van 09.00 - 17.30 uur en zaterdag van 10.00 - 16.00 uur, uitgezonderd erkende feestdagen.

Artikel 13. Uitsluiting en beperkingen aansprakelijkheid reisorganisator
- Villatiz.nl is jegens reiziger niet aansprakelijk voor kennelijke fouten en/of vergissingen op de site of informatie waarin zij afhankelijk zijn van derden in de berichtgeving naar reiziger toe.
- Villatiz.nl is evenmin aansprakelijk indien en voor zover de reiziger zijn schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een verzekering, zoals bijvoorbeeld een reis- en/of annuleringskostenverzekering.
- Indien Villatiz.nl jegens de reiziger aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de reissom.
- De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van de reisorganisator gelden ook ten behoeve van werknemers van de reisorganisator, het boekingskantoor en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij verdrag of wet dit uitsluit.


Artikel 14. Verplichtingen van de reiziger
De reiziger(s) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Villatiz.nl ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is/zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.
- De reiziger die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door Villatiz.nl (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van deze in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen.
- Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger, indien en voorzover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend. Indien en voorzover de oorzaak van de uitsluiting de reiziger niet kan worden toegerekend, wordt hem restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan verleend.
De reiziger is verplicht eventuele schade te vermijden of zo veel mogelijk te beperken, in het bijzonder door aan zijn meldingsplicht te voldoen.

Artikel 15. Rente en incassokosten
De reiziger die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens de reisorganisator heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15 % van het gevorderde, tenzij dit bedrag, de incassowerkzaamheden en het verschuldigde bedrag in aanmerking nemende, onbillijk is.

Artikel 18. Klachten
- Een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst dient ter plaatse zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 24 uur na aankomst gemeld te worden zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet de reiziger zich – in deze volgorde - melden bij de betrokken verhuurder / receptie, en na het melden hiervan daarna bij Villatiz.nl Indien de tekortkoming niet wordt opgeheven en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis moet deze in ieder geval onverwijld worden gemeld bij Villatiz.nl.
- Villatiz.nl zorgt voor informatie in de reisbescheiden inzake de ter plaatse te volgen procedure, de contactgegevens en bereikbaarheid van betrokkenen.
- Indien de reiziger niet aan de meldingsplicht en klachtrapportage heeft voldaan en de dienstverlener of Villatiz.nl daardoor niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, wordt zijn eventuele recht op schadevergoeding beperkt of uitgesloten.
- Een klacht na (vroegtijdig) vertrek zonder voorgaand overleg met Villatiz.nl vrijwaart de verhuurder en Villatiz.nl van elke acceptatie van een klacht of welke vorm van restitutie dan ook tenzij door Bungalow.net anders bepaald wordt.
- Als een klacht niet bevredigend is opgelost, moet deze uiterlijk binnen twee weken na afloop van de reis of de genoten dienst of na de oorspronkelijke vertrekdatum schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij de Villatiz.nl.
- Als de klacht de totstandkoming van een overeenkomst betreft, dient deze schriftelijk na kennisname door de reiziger van de feiten waarop de klacht betrekking heeft, bij Villatiz.nl te worden ingediend.
- Indien de reiziger de klacht niet tijdig indient, wordt deze door Villatiz.nl niet in behandeling genomen, tenzij de reiziger hierover redelijkerwijs geen verwijt treft Villatiz.nl geeft de reiziger hierover schriftelijk of langs elektronische weg bericht.
- De reisorganisator zal uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht schriftelijk een inhoudelijke reactie geven dat de klacht in behandeling is genomen. Indien deze termijn niet wordt gehaald, wordt de termijn verlengd met één maand en wordt reiziger hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.
- Villatiz.nl treedt binnen de klachtenprocedure op als mediator en zal de belangen van reiziger en verhuurder afwegen en een voorstel naar beide partijen doen toekomen. Indien geen overeenstemming tussen reiziger en verhuurder wordt bereikt, staat het de reiziger vrij om het geschil voor te leggen aan de Thuiswinkel Waarborg Geschillencommissie, zoals in overeenstemming met de voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie of een bevoegde rechter van de rechtbank in Zwolle. Op alle geschillen is het Nederlands Recht van toepassing.


© 2010 - 2024 VillaTiz.nl - Genieten op zijn Hongaars! | Disclaimer | Powered by Gadgets & Trends & Streamless 9.3.1